מועדון חברים

ברוכים הבאים למועדון הלקוחות של המותג GO NOODELS  ,בניהולה של א.א.ש.ש  מסעדות בע"מ )להלן: "החברה"/"הרשת").

1 .תקנון זה נועד להסדיר את התנאים על פיהם מתנהל מועדון הלקוחות )להלן: "התקנון").

2 .השתתפות במועדון הלקוחות וקבלת ההטבות מכוח השתתפות זו, תהא בהתאם ובכפוף לקבלת מלוא התנאים המפורטים בתקנון זה, וכפי שיופיעו מעת לעת

3 .כל חבר מועדון אחראי להתעדכן בהוראות תקנון זה כפי שיהיו מעת לעת ובכל ההטבות המגיעות לו.

4 .התקנון מהווה תנאי להצטרפות למועדון הלקוחות וכל לקוח המצטרף כחבר מועדון, מצהיר ומאשר כי קרא והסכים לכל הוראות תקנון זה וכי הוא נותן את התחייבותו הבלתי חוזרת לכל האמור בו.

5 .החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את פעילות מועדון הלקוחות או שינו בכל הטבה בכל עת ובכל דרך שתבחר, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

6 .החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את הוראות תקנון זה ו/או חלק מהם לרבות שינוי הטבות המגיעות ו/או יגיעו לחברי מועדון הלקוחות בכל עת ובכל דרך שתבחר, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

7 .החברה תודיע על השינויים אשר יהיו מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, ובאמצעות אמצעי הדיוור העומדים לרשותה ו/או לרבות אלו ציינו חברי המועדון בעת שנרשמו למועדון.

8.החברה שומרת לעצמה את הזכות להאריך או להפסיק את פעילות המועדון בהודעה מראש של 30 יום שתפורסם בדרך שתקבע. הפסקת פעילויות המועדון ביוזמת החברה תאפשר לחבר לממש את נקודות
הזכות שצבר כאמור בתקנון.

9.ההנהלה תהא רשאית לעשות שימוש בפרטי חבר המועדון וכן לשמור פרטים ונתונים שהתקבלו במסגרת פעילות החבר המועדון ו/או השתתפותו בהטבות ו/או הרגלי הצריכה, הכל לצרכים פנימיים ו/או שיווקים ו/או מסחריים ולרבות לצורך דיוור ומשלוח פרסומים ומידע, בדואר רגיל, בדואר אלקטרוני, מסרון או בכל אמצעי התקשרות אחר, לרבות אודות הטבות המוצעות לחברי המועדון, בין אם על-ידי ההנהלה, בין על-ידי מי מטעמה ובין על-ידי צדדים שלישיים. ברכישת כרטיס חבר, נותן חבר המועדון את הסכמתו המלאה לשימוש בפרטיו כאמור לעיל.

10. עם ההצטרפות למועדון הלקוחות, מאשר חבר מועדון הלקוחות כי ידוע לו שהחברה תפנה אליו, בכל אמצעי תקשורת, לרבות, אך לא רק, תדוור לו חומרים פרסומים ואחרים בקשר עם פעילות המועדון לרבות שיתופי פעולה של המועדון עם צדדי ג', באמצעי המדיה השונים לרבות דואר אלקטרוני, ומסרוני SMS וכו', והוא מאשר לה באופן מפורש לעשות כן.